§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać ze strony MarzycielskaPoczta.pl prowadzonej przez Fundację „Dobry Uczynek” zwaną dalej „Fundacją” z siedzibą w Tarnowcu (ul. Zimna Woda 18, 33-112 Tarnowiec), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000366991, posiadającą NIP 8733231892 i Regon 121356000.

2. Dostęp do informacji zawartych na stronie MarzycielskaPoczta.pl oraz korzystanie z jej funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom.

§ 2. Rejestracja na stronie MarzycielskaPoczta.pl

1. W celu rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym na stronie nazwę pod jaką użytkownik zamierza występować na stronie MarzycielskaPoczta.pl (nazwa użytkownika), adres e-mail oraz hasło, a następnie aktywacji polegającej na kliknięciu linku przesłanego na podany adres e-mail.

2. Zarejestrowany użytkownik zyskuje dostęp do dodatkowych funkcji takich jak utworzenie swojego profilu czy dzielenie się z innymi Internautami swoimi zdjęciami.

3. Każdy zarejestrowany użytkownik otrzymuje powiadomienia e-mailowe np. o nowych wiadomościach – użytkownik może sam je wyłączyć edytując swój profil.

4. Każdy zarejestrowany użytkownik może otrzymywać (nie częściej niż raz w tygodniu) newsletter e-mailowy o akcji „Marzycielskiej Poczta”.

5. Fundacja jest administratorem danych osobowych użytkowników i przetwarza je zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Zarejestrowany użytkownik posiada dostęp do swoich danych oraz ma możliwość ich poprawiania.

7. Każdy użytkownik może sam usunąć swoje konto i wszystkie związane z nim dane oprócz treści dodanych komentarzy. Usunięte dane z konta nie są przez Fundacje przechowywane i nie można ich później odzyskać.

8. Fundacja może zdecydować o usunięciu konta użytkownika w przypadku nie logowania się na stronie MarzycielskaPoczta.pl przez ponad 365 dni. Przed usunięciem konta Fundacja powiadamia e-mailem użytkownika o możliwości usunięcia jego konta w przypadku braku dalszej aktywności.

§ 3. Zasady korzystania ze strony MarzycielskaPoczta.pl

1. Wszystkie działania podejmowane przez Internautów na stronie MarzycielskaPoczta.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

2. Internauta ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz za treści jakie publikuje na stronie MarzycielskaPoczta.pl.

3. Treści tworzone przez Internautów nie mogą mieć charakteru reklamowego oraz naruszać obowiązujących przepisów prawa. W szczególności nie mogą zawierać:

a. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych,
b. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
c. treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobiid. treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;

4. Marzycielska Poczta ma na celu wspieranie chorych dzieci, a same dzieci również często czytają wypowiedzi użytkowników. Z tego powodu komentarze nie związane z ideą akcji lub komentarze o szeroko pojętym niestosownym charakterze mogą być przez Fundację usuwane – również na wniosek samych rodziców dzieci.

5. Strona MarzycielskaPoczta.pl jest miejscem do dyskusji: publikowanie łańcuszków, linków do innych stron oraz komentarzy o takiej samej treści może powodować ich usunięcie przez Fundację.

6. Każdy Internauta może przeglądać stronę MarzycielskaPoczta.pl oraz pozostawiać na niej komentarze. Aby pozostawić komentarz należy podać swój adres e-mail. Fundacja nie przekazuje adresów e-mail zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych użytkowników osobom trzecim. Fundacja może natomiast użyć adresów e-mail Internautów w celu nawiązania kontaktu.

7. Każdy pierwszy komentarz (w niektórych przypadkach także kolejne) zarejestrowanych lub niezarejestrowanych użytkowników trafia do moderacji i pojawia się na stronie po akceptacji moderatora. Fundacja nie wyznacza ram czasowych, w których komentarz zostanie opublikowany. Fundacja nie odpowiada za komentarze, które nie pojawiły się na stronie z przyczyn od niej niezależnych jak np. problemy techniczne lub złe funkcjonowanie filtra antyspamowego.

8. Fundacja może publikować komentarze i wypowiedzi użytkowników w całości lub w fragmentach na innych stronach, którymi zarządza, jak i również na portalach społecznościowych, z których korzysta.

9. Zarejestrowany użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę. Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego na stronie MarzycielskaPoczta.pl. W przypadku zdjęcia, które przedstawia inną osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie, użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.

§ 4. Dodawanie relacji z akcji pisania listów oraz relacji ze spotkań z użytkownikami strony MarzycielskaPoczta.pl

1. Internauta, który wysyła Fundacji poprzez formularz lub adres e-mailowy relację i zdjęcia z akcji pisania listów lub ze spotkań z innymi użytkownikami do działu „Marzycielska Rodzinka” potwierdza tym samym, że posiada wszelkie stosowne prawa do tych materiałów i zgadza się na ich publikację na stronie MarzycielskaPoczta.pl

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do drobnych poprawek w tekście nadesłanej relacji (poprawki stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne) oraz skracania treści relacji z zachowaniem jej sensu.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do niepublikowania wszystkich zdjęć w relacji oraz ich edycji, takiej jak zmniejszanie zdjęć, przycinanie, korekcja kolorów i oświetlenia lub ostrości w przypadku niewyraźnych zdjęć.

4. Fundacja nie wyznacza ram czasowych, w których relacja zostanie opublikowana.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do niepublikowania relacji, które związane są – lub nawiązują – do szeroko pojętej polityki, religii lub reklamy.

6. Fundacja może publikować relacje i związane z nimi zdjęcia w całości lub fragmentach na innych stronach, którymi zarządza, jak i również na portalach społecznościowych, z których korzysta.

§ 5. Rola operatora strony MarzycielskaPoczta.pl

1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania Internautów na stronie MarzycielskaPoczta.pl

2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

3. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Internautów, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie na stronie MarzycielskaPoczta.pl narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Fundacja może uniemożliwić Internaucie trwałe lub czasowe zalogowanie się i korzystanie ze strony MarzycielskaPoczta.pl, jeżeli narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może usunąć konto takiego użytkownika.

5. Fundacja zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania pracy strony MarzycielskaPoczta.pl ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Fundacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2012 roku.

2. Niniejszy regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Fundację, który nie może być krótszy niż siedem dni od momentu udostępnienia na stronie MarzycielskaPoczta.pl zmienionego regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu wraz z datą jego wejścia w życie pojawi się na samym dole strony MarzycielskaPoczta.pl. Dalsze korzystanie ze strony po wprowadzeniu zmian oznacza pełną akceptację regulaminu.

https://marzycielskapoczta.pl/wp-content/uploads/2019/10/marzycielska-poczta-male-logo.png
Kontakt
kontakt@marzycielskapoczta.pl
+799 218 788
Newsletter

© 2009 – 2019 Marzycielska Poczta

bt_bb_section_top_section_coverage_image